• Pravidlá 

Kategória 1

 

Pravidlá pre súťažiacich a organizátorov

Zásady správania a zaobchádzania s koňmi

 

Predsedníctvo Putovného pohára očakáva od všetkých aktívnych jazdcov v jazdeckom športe vernosť zaobchádzaniu s koňmi podľa nižšie uvedených ustanovení , ako je rešpektovanie prvoradej a neustálej starostlivosti o koňa.

1. Vo všetkých stupňoch prípravy a tréningu koní musia byť dobré životné podmienky pre koňa nad všetkými ďalšími požiadavkami , zahŕňajúc dobré manažovanie koní , tréningové metódy , podkúvanie a prepravu.

2. Kone a pretekári musia byť zdraví a primerane pripravení skôr, než im je povolené súťažiť. Sem patrí aj podávanie liekov, chirurgické zákroky , ohrozujúce dobrý zdravotný stav koní alebo ich bezpečnosť, zákroky na žrebných kobylách , ako aj zneužitie rôznych pomôcok.

3. Preteky nesmú zhoršovať požadované životné podmienky koní, a preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kolbiskám, ich povrchom, poveternostným podmienkam, ustajneniu, bezpečnosti a dobrému stavu koní počas transportu po pretekoch.

4. Je potrebné vynaložiť všetok úsilie na zabezpečenie potrebnej opatery koní po súťaži.

 

Pravidlá pre jazdcov:

1. Jazdec do 18 rokov je povinný nosiť jazdeckú prilbu. Junior kategória povinná!

2. Používanie bičíka alebo poháňanie koňa predĺženou oťažou je zakázané.

3. Vo všetkých disciplínách je záväzne predpísaný dobre padnúci, čistý westernový odev. K tomu patria aj westernový klobúk, westernové čižmy alebo westernové topánky a košeľa s dlhým rukávom. Vysúkané alebo krátke rukávy sú neprípustné.

4. Počas vyhodnotenia pretekov sú jazdci povinný absolvovať čestné kolo v kroku .

5. Vyhodnotenia pretekov sa jazdci zúčastnia s osedlaným koňom.

6. Na vyviazané alebo ustajnené kone v boxoch počas trvania pretekov, je majiteľ koňa (majiteľom poverená osoba) povinný zabezpečiť dohľad nad svojim koňom.

7. Pred a počas pretekov je zakázané jazdcom konzumovať alkoholické nápoje a omamné látky.

8. Počas trvania preteku je možné podať protest proti porušeniu dohodnutých pravidiel.

9. Jazdec je povinný predložiť pri registrácii pas koňa alebo očkovací preukaz.

10. Kôň, ktorý štartoval v pretekoch A a B kategórie SAWRR alebo v pretekoch rovnakého typu v iných krajinách, sa môže zúčastniť pretekov Putovného pohára v amatérskom westerne výlučne v kategórii Profi-open.

11. Jazdec a jeho kôň jazdiaci na pretekoch Putovného pohára v kategórii open alebo junior, má právo podľa vlastného uváženia zúčastniť sa pretekov v kategórii Profi-open. Svoj vstup môže uskutočniť na ktoromkoľvek preteku v rámci seriálu Putovného pohára. Jeho návrat do kategórie open alebo junior nie je možný. Účasť jedného jazdeckého páru v dvoch kategóriách počas jedného podujatia nie je povolená.

12. Štartovný poplatok bude pre rok 2015 jednotný a to nasledovne:

Trieda Open 10 € (za všetky disciplíny spolu)

Trieda Junior 5 € (za všetky disciplíny spolu).

Trieda Profi-Open 10 € ( za všetky disciplíny spolu).

13. Jazdec ktorý dovŕši vek 18 rokov do prvého uskutočneného preteku v ročníku,môže sa zúčastniť pretekov Putovného pohára v amatérskom westerne len v kat. OPEN.

14. V prípade zlyhania časomiery z technických príčin , či z chyby osôb poverených funkciou časomeračov , má jazdec právo dané odjazdené kolo absolvovať ešte raz.

Pravidlá pre organizátorov:

1. Organizátor je povinný zabezpečiť, aby na časomieru dohliadala aj nezávislá osoba.

2. Každý rok sa bude striedať predsedníctvo putovného pohára.

3. Organizátor preteku sa zaväzuje do 7 dní zaslať správcovi internetovej stránky výsledky z daného preteku.

4. Pred každým pretekom je organizátor povinný poučiť jazdcov o pravidlách Putovného pohára v amatérskom westerne.

5. Organizátori sa zaväzujú podľa možností ukončiť daný pretek do 18 hod.

6. Usporiadateľovi sa odporúča, pokiaľ to časový rozvrh dovoľuje, umožniť prihláseným účastníkom v jednotlivých disciplínach vstup na kolbisko za účelom zoznámenia sa s kurzom disciplíny a tréningu. Vstup je povolený jazdcovi aj s koňom. Účastníci majú právo nacvičovať jednotlivé prvky či úlohy disciplíny.

 

 

   

 

O nás

 

Kontakt

a.fazekas@zoznam.sk
+421 0905 461 077

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky